หมวดหมู่อุตสาหกรรมของ SET 3

by

— last updated:

first published:

ตลาดหลักทรัพย์ (SET) จัดกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างไร ตอนที่ 3

การจัดกลุ่มอุตสาหกกรรมของตลาดหลักทรัพย์ SET มาถึงตอนสุดท้ายแล้ว (อ่านตอนที่ 1 และ 2 ได้ที่สารบัญ) วันนี้เราลองมาดูกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหลืออีก 4 กลุ่ม ว่ามีกลุ่มธุรกิจอะไรกันบ้าง แล้วมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรบ้างไหมครับ

5. อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)

กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริการก่อสร้างและงานวิศวกรรม โดยตลาดหลักทรัพย์ได้แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ครับ

5.1 วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials)

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง ต่างๆ ที่มิใช่เหล็ก รวมถึงสุขภัณฑ์

5.2 บริการรับเหมาก่อสร้าง(Construction Services)

ผู้ให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ

 • การก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ  เช่น บ้านจัดสรร  อาคารชุด นิคม-อุตสาหกรรม ศูนย์การค้า ถนน สะพาน รวมถึงการให้บริการรับเหมาตกแต่งภายใน
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง ระบบวิศวกรรม และงานออกแบบที่เกี่ยวกับบริการรับเหมาก่อสร้าง

5.3 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)

ประกอบด้วย

 • ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายหรือให้เช่ารวมถึงบริหารจัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้าน ที่ดิน เป็นต้น
 • ตัวแทนหรือนายหน้าขาย หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

5.4 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund & Real Estate Investment Trusts)

กองทุนรวมหรือกองทรัสต์ที่มีวัตถุ ประสงค์นำเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รายได้มาจาก ค่าเช่า ดอกเบี้ย และกำไรจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

(โดยรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหมวดที่ 5 ทั้งหมวดนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรเท่าไหร่ครับ)


6. ทรัพยากร (Resources)

ธุรกิจเกี่ยวกับการแสวงหา หรือจัดการทรัพยากรต่างๆ เช่น การผลิตและจัดสรรเชื้อเพลิงพลังงาน และการทำเหมืองแร่ เป็นต้น

6.1 พลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities)

ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

 • ผลิต สำรวจ ขุดเจาะ กลั่น และตัวแทนจำหน่ายพลังงานธรรมชาติในรูปต่าง ๆ เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
 • ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา และแก๊ส

6.2 เหมืองแร่ (Mining)

ผู้สำรวจแร่ ทำเหมืองแร่ ถลุงแร่ ตัวแทนจำหน่ายแร่ โดยแร่เหล่านี้เป็นแร่ธาตุต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นโลหะและอโลหะ แต่ไม่รวมแร่ธาตุที่ให้พลังงาน

(โดยรวมหมวดนี้ทั้งหมวดก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรครับ)


7. บริการ (Services)

ธุรกิจในสาขาบริการต่างๆ ยกเว้นบริการทางการเงินและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศหรือเทคโนโลยี หรือเป็นบริการที่ถูกจัดไว้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจอื่นแล้ว

7.1 พาณิชย์ (Commerce)

พิจารณาจาก 2 ปัจจัยประกอบ ดังนี้

 • ผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้าทั้งแบบค้าปลีก และค้าส่งให้แก่ผู้บริโภค ทั้งที่มีหน้าร้านเป็นสถานที่จัดจำหน่าย เช่น ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า ดิสเคาท์สโตร์ ซุปเปอร์สโตร์  ร้านสะดวกซื้อ และการขายที่ไม่มีหน้าร้านเช่นขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • สินค้าที่จำหน่ายต้องเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายสำหรับผู้บริโภค จะเป็นสินค้าจากหลายหมวดก็ได้

(การจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรก็อยู่ในกลุ่มนี้ครับ แต่โดยมาเป็นการค้าปลีกโดยรวม ส่วนร้านที่ขายเฉพาะสินค้าเกษตรแบบเฉพาะเจาะจงไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ครับ)

7.2 การแพทย์ (Health Care Services)

ผู้ให้บริการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยกรรมความงาม การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพทางกายอื่น ๆ

(กลุ่มนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับ Agribusiness ครับ)

7.3 สื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing)

ประกอบด้วยผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสื่อดังนี้

 • สื่อด้านต่างๆ ได้แก่
  1. สื่อบันเทิง เช่นดนตรี ภาพยนตร์ ละคร รายการบันเทิงต่าง ๆ รวมถึงโรงภาพยนตร์ โรงละคร
  2. ผู้กระจายภาพและเสียง สถานีวิทยุและโทรทัศน์
  3. ผู้ผลิตและจัดทำสื่อโฆษณา 
 • สื่อสิ่งพิมพ์ เช่นโรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ และผู้ผลิตหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์อื่นๆ

(กลุ่มนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับ Agribusiness ครับ)

7.4 บริการเฉพาะกิจ (Professional Services)

ผู้ให้บริการเฉพาะด้านต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้หมวดธุรกิจใด เช่น การศึกษา ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้บริการบำบัดของเสีย รวมถึงบริการเฉพาะกิจให้กับภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ได้ถูกจัดไว้ในหมวดธุรกิจใด

(กลุ่มนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับ Agribusiness ครับ)

7.5 การท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourisms & Leisure)

ประกอบด้วย

 • ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักชั่วคราวต่าง ๆ และผู้ให้ บริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น บริษัทนำเที่ยว
 • ผู้ประกอบกิจการสถานที่เพื่อการพักผ่อน สันทนาการ ทัศนศึกษา เช่น สวนสัตว์ สถานบันเทิง สถานที่ ออกกำลังกาย สนามกีฬา

(อันนี้ถ้ามี Leisure farm ทางการเกษตรก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ แต่น่าจะไม่มีธุรกิจที่เน้นด้านการเกษตรโดยเฉพาะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์)

7.6 ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics)

ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจต่อไปนี้

 • การขนส่งในทุก ๆ ช่องทาง เช่นขนส่งทางอากาศ (สนามบิน สายการบิน) ขนส่งทางน้ำ (ท่าเรือ บริษัทเดินเรือ) ขนส่งทางรถไฟและทางบกอื่น ๆ และผู้รับส่งสินค้าแบบครบวงจร
 • รับฝากสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า และบริการอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ถ้ามีขนส่งทางการเกษตรก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ แต่น่าจะไม่มีธุรกิจที่เน้นขนส่งด้านการเกษตรโดยเฉพาะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์)


8. เทคโนโลยี (Technology)

ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นสินค้าขั้นต้น ขั้นกลางหรือขั้นสุดท้าย และรวมถึงผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8.1 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Components)

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป เช่น IC PCB  Semiconductor (ยกเว้นชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้เฉพาะในคอมพิวเตอร์)

8.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology)

ประกอบด้วย

 • ผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล และการสื่อสาร เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม ดาวเทียม เคเบิล ผู้วางระบบ IT ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จัดทำหรือออกแบบอินเตอร์เน็ต
 • ผู้ผลิต หรือให้บริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เมนเฟรม Server
 • ผู้ผลิตหรือจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเทคโนโลยีนี้ เช่น อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมต่าง ๆ ฮาร์ดแวร์ และชิ้นส่วนเฉพาะของคอมพิวเตอร์ และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

(กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ Agribusiness เท่าไหร่ครับ)


อ่านมาครบทั้ง 8 อุตสาหกรรมและ 26 กลุ่มธุรกิจที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีอุตสาหกรรมและธุรกิจที่หลากหลายครับ

อย่างไรก็ตาม ถ้าอยากจะรู้ลึกๆ ต้องไปดูเป็นรายบริษัทแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มเทคโนโลยี ต้องไปดูว่าเป็นเทคโนโลยีแบบไหน ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เป็นต้น จึงจะรู้ว่าอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไป

ด้านความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร (Agribusiness) จะเห็นว่าธุรกิจเกษตรมีความเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่นอกภาคเกษตร เช่น ไปเกี่ยวข้องกับยา กับเคมีภัณฑ์ กับสิ่งทอ ได้อีกมากมาย

ไว้วันหลัง จะมาเล่าเจาะลึกความเกี่ยวข้องของธุรกิจเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันครับ

63636363636363636363636363

อ่านมาถึงตรงนี้ก็ต้องขอบคุณผู้อ่านมากครับ เรื่องการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมของ SET โดยเฉพาะด้านธุรกิจเกษตร เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องการลงทุน (investment) ซึ่งยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจกว่านี้อีกมาก ถ้าอยากอ่านเรื่องอื่นของการลงทุน เรื่องกลยุทธ์ธุรกิจ รวมถึงเรื่อง ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) และการสร้างคุณค่า value proposition design, business model เพิ่มเติม สามารถอ่านได้จากหน้าสารบัญ 

หากผู้อ่านอยากรู้เรื่องการลงทุนแบบลึกซึ้ง สามารถติดต่อผู้เขียนเรื่องฝึกอบรมหรือการทำ workshop ได้ โดยสามารถดูรายละเอียดช่องทางการติดต่อผู้เขียนได้ที่ About ครับ


โสภณ แย้มกลิ่น (Sophon Yamklin) Avatar