Tag: stakeholder mapping

 • Stakeholder Analysis 4 : Stakeholder Mapping คืออะไร

  Stakeholder Analysis 4 : Stakeholder Mapping คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  หลังจากที่เขียนเรื่องการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญของ Value Proposition Design มาหลายตอน (แนะนำให้อ่าน Stakeholder Analysis คืออะไร) วันนี้มาแนะนำให้รู้จักเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่ชื่อว่า Stakeholder Mapping หรือแผนภาพผู้มีส่วนได้เสีย ว่าคืออะไรครับ 1. Stakeholder Mapping คืออะไร Stakeholder Mapping คือการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกลุ่ม โดยมากมักใช้ภาพประกอบแทนตัวหนังสือ เพื่อให้ผู้วิเคราะห์เห็นภาพ Stakeholder ได้ง่ายขึ้น โดยผู้วิเคราะห์สามารถเลือกใช้แผนภาพได้หลากหลาย ตามแนวทางการวิเคราะห์ Stakeholder ครับ Stakeholder Mapping คือการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกลุ่ม โดยมากมักใช้ภาพประกอบแทนตัวหนังสือ เพื่อให้ผู้วิเคราะห์เห็นภาพ Stakeholder ได้ง่ายขึ้น โสภณ แย้มกลิ่น 2. Stakeholder Mapping มีกี่แบบ Stakeholder Mapping มีได้หลายแบบ ตามแนวการวิเคราะห์ของแต่ละคนได้เลยครับ เช่น ถ้าเราต้องการแบ่ง Stakeholder ออกเป็น…