Tag: PESTEL Analysis คืออะไร

 • PESTEL Analysis คืออะไร

  PESTEL Analysis คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  วันนี้ชวนผู้อ่านมาอ่าน Series การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรกันต่อ หลังจากเรารู้จัก PEST Analysis กันแล้ว มาดูว่าแล้ว PESTEL มันเหมือนหรือต่างกับ PEST อย่างไร และเมื่อเทียบกับเครื่องมือการวิเคราะห์อื่นๆ เช่น STEEP Analysis แล้วอะไรดีกว่ากัน 1. PESTEL Analysis คืออะไร PESTEL Analysis หรือบางครั้งเขียน PESTLE Analysis คือ หนึ่งในเครื่องมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (external environment analysis) ที่ได้ความนิยมเครื่องมือหนึ่ง เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง และ ปัจจัยเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อองค์กรในด้านใด PESTEL Analysis คือ เครื่องมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (external environment analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง และ ปัจจัยเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อองค์กรในด้านใด แต่เนื่องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีมากมายหลายเรื่องมากๆ ถ้าเราวิเคราะห์แบบไม่มีกรอบแนวคิดอะไรเลย เราวิเคราะห์แบบสะเปะสะปะมากๆ หรือ ลืมวิเคราะห์ประเด็นที่สำคัญไป PESTEL จึงเป็นการจัดกลุ่มประเด็นปัจจัยภายนอกมาเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้วิเคราะห์ง่ายขึ้น ตามตัวอักษรแรก 6…