Tag: External Environmental Scanning

 • PESTEL Analysis คืออะไร

  PESTEL Analysis คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  วันนี้ชวนผู้อ่านมาอ่าน Series การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรกันต่อ หลังจากเรารู้จัก PEST Analysis กันแล้ว มาดูว่าแล้ว PESTEL มันเหมือนหรือต่างกับ PEST อย่างไร และเมื่อเทียบกับเครื่องมือการวิเคราะห์อื่นๆ เช่น STEEP Analysis แล้วอะไรดีกว่ากัน 1. PESTEL Analysis คืออะไร PESTEL Analysis หรือบางครั้งเขียน PESTLE Analysis คือ หนึ่งในเครื่องมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (external environment analysis) ที่ได้ความนิยมเครื่องมือหนึ่ง เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง และ ปัจจัยเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อองค์กรในด้านใด PESTEL Analysis คือ เครื่องมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (external environment analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง และ ปัจจัยเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อองค์กรในด้านใด แต่เนื่องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีมากมายหลายเรื่องมากๆ ถ้าเราวิเคราะห์แบบไม่มีกรอบแนวคิดอะไรเลย เราวิเคราะห์แบบสะเปะสะปะมากๆ หรือ ลืมวิเคราะห์ประเด็นที่สำคัญไป PESTEL จึงเป็นการจัดกลุ่มประเด็นปัจจัยภายนอกมาเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้วิเคราะห์ง่ายขึ้น ตามตัวอักษรแรก 6…

 • STEEP Analysis คืออะไร

  STEEP Analysis คืออะไร

  by

  — last updated:

  first published:

  หลังจากที่ผู้อ่าน ได้อ่านเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร ด้วยการใช้เครื่องมือ PEST Analysis ไปแล้ว (อ่าน PEST Analysis คืออะไร) วันนี้มาเล่าเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ที่ได้รับความนิยมอีกเครื่องมือหนึ่ง คือ STEEP Analysis มาดูกันครับว่า STEEP Analysis คืออะไร และแตกต่างจาก PEST Analysis ไหม 1. STEEP Analysis คืออะไร STEEP Analysis คือ เครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (external environment analysis) เพื่อให้องค์กรสามารถทราบถึงปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ วิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเหล่านั้นว่าส่งผลกระทบต่อองค์กรในด้านใดบ้าง STEEP Analysis คือ เครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อให้องค์กรสามารถทราบถึงปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้น และ วิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเหล่านั้นต่อองค์กร โสภณ แย้มกลิ่น หากเราวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกแบบไม่มีกรอบอะไร เรามีประเด็นที่ต้องวิเคราะห์เยอะมาก วิเคราะห์แล้วฟุ้งซ่านไปหมด จึงมีการจัดกลุ่มประเด็นปัจจัยภายนอกมาเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้วิเคราะห์ง่ายขึ้น สำหรับการวิเคราะห์ STEEP Analysis…